กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561