กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
09:30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2561  ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต คลังจังหวัดภูเก็ต มอบ ผอ.วุฒิชัย บำรุงรัตน์
10:00 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561  ห้องประชุม พมจ.ภูเก็ต พมจ.ภูเก็ต มอบ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ
10:00 น.  ประชุมแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการ อปท. จ.ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป/สถจ.ภูเก็ต ลงนัด
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561