กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561