• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
บทบาทหน้าที่

งานบริหารทั่วไป

             1.) รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน   ประกอบด้วยงานธุรการ   งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์  การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน  งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ตลอดจนงานอื่น  ๆ  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด
             2.)  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด การขออนุญาตลาในกรณี ต่าง ๆ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการขออนุญาตเดินทาง    ไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
             3.)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

             มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ดังนี้
             1.)  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
             2.)  การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง  โยกย้ายพนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             3.)  การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             4.)  การประสานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ    ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
             5.)  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
             6.)  การประสานในการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด (ก.จังหวัด)
             7.)  การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
             8.)  การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.)
             9.)  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลกรทางการศึกษาท้องถิ่น และสมาชิกสภา หรือผู้บริหารท้องถิ่น
             10.) ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             11.)  งานอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
             12.)  การกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
             13.)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย