• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ สถจ.ภูเก็ต
สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลัก (Focus Areas)
ประสิทธิผลตามพันธกิจ
1. ตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีความยุติธรรม
2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีความสามารถและดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
คุณภาพการให้บริการ
1. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมีการชี้แจง
2. มีระเบียบและมาตราฐานการทำงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. มีการวางแผนงานบริหารองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูล
4. ให้คำเเนะนำด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน
5. มีความรวดเร็วในการติดต่องาน