• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ Big Da
เมื่อเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ Big Day เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ