• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหาร อปท. สัญจร ครั้งที่ 7/2559 ณ ห้องประชุมสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผวจ.ภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมการประชุม (ทม.กะทู้ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม) ที่ประชุมมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ , การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อปท. , สรุปข้อบกพร่องในการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 , โครงการจังหวัดสะอาด , โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี , การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.