สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (อาคารใหม่)
เลขที่ ๕  ถนนนริศร  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร.076-213632, 076-211035
โทรสาร. 076-211035-109

 

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดที่มีคุณภาพในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาจังหวัด และให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษา แนะนำที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มาตราฐาน

 

เป้าหมายหลัก (Focus Areas)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

1. ตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีความยุติธรรม

2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีความสามารถและดำเนินงานอย่างมืออาชีพ

คุณภาพการให้บริการ

1. การดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมีการชี้แจง

2. มีระเบียบและมาตราฐานการทำงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. มีการวางแผนงานบริหารองค์กรโดยใช้ฐานข้อมูล

4. ให้คำเเนะนำด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ดำเนินการตรวจสอบงานการเงิน บัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน

5. มีีความรวดเร็วในการติดต่องาน