สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
มติ กทจ./ก.อบต./กจจ.
มติ ก.จ.จ.ภูเก็ต