• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 เมษายน 2561
297.pdf (ดาวน์โหลด : 58)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

1. หลักสูตร "การพัฒนาระบบข้อมูลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและครอบครัว" รุ่นที่ 1

2. หลักสูตร "บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำใช้ทุนทางสังคมในการพัฒนางานบริการและกิจกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" รุ่นที่ 1

3. หลักสูตร "การวางแผนและการออกแบบบริการสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Service Plan & Long-term Care)" รุ่นที่ 1

4. หลักสูตร "การบริหารจัดการและการเพิ่มทักษะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และผู้ดูแลในครอบครัว" รุ่นที่ 1