• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
หนังสือราชการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผุ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
13 มิถุนายน 2561
วันที่ออกหนังสือ : 13 มิถุนายน 2561
เลขที่ : ภก0023.3/ว2818
เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผุ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน [ทั่วไป]
2818.pdf [ขนาดไฟล์ : 878.06 KB.] (ดาวน์โหลด : 9)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างครูผุ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน