• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
กระดานสนทนาใน สถจ.

: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม

โพสต์เมื่อ: 6 ธันวาคม 2556 19:08 น.

อยากทราบว่า สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จะประชุมเพื่อจัดทำประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน เมื่อไหร่ ในเมื่อ หนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๗๗ ลว.๗ พ.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๔.ระบุว่า เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บังเกิดผลดี จึงขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ ไม่ทราบว่าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้รับหนังสือฉบับนี้ แล้วหรือยัง กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ ๒ 118.173.84.xxx

แสดงความคิดเห็น